FAQs Complain Problems

बसोबास प्रमाणित

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
२५०।–(नेपाली भाषामा) ३००(अंग्रेजी भाषामा बैदेशिक प्रयोजनको लागी )
आवश्यक कागजातहरु: 

१. निवेदन  
२. सम्बन्धित व्यक्तिको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
३. जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपि 
४. आवश्यक भए सर्जमीन मुचुल्का
५. बसाइ सराइ दर्ता प्रमाणपत्र