सहभागी पठार्इ दिने सम्बन्धमा सामुदायीक विद्यालय सबै।

आर्थिक वर्ष: