बर्दगाेरिया गाउँपालिकाकाे आ.व. २०७४/७५ का लागि पारित भएका बजेत तथा कार्यक्रमहरु