FAQs Complain Problems

मृत्यु प्रमाणित

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
२५०।–(नेपाली भाषामा) रू ३००(अंग्रेजी भाषामा बैदेशिक प्रयोजनको लागी)
आवश्यक कागजातहरु: 

१. सम्बन्धित व्यक्तिको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि 
२. सम्बन्धित को ब्यहोरा खुल्ने निवेदन 
३. आवश्यक भएमा सर्जमिन मुचुल्का